Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis z 2. valné hromady

David Ocetník 0
twitterredditpinterestby feather

Zápis z valné hromady spolku
AREA 114 z.s.

ze dne 27. 2. 2017

 1. Zahájení valné hromady
  • Valnou hromadu spolku (dále jen VH) AREA 114 z.s., konanou dne 20.2.2017 zahájil předseda spolku David Ocetník v 18.00 hod.
  • Předseda spolku konstatoval, že všichni členové (tj. jak řádní, tak individuální) spolku obdrželi s předstihem pozvánku na tuto valnou hromadu s programem valné hromady ve smyslu čl. 7 odst. 7 a 9 stanov spolku). K programu Valné hromady nikdo neměl připomínky.
  • Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu členů a s přihlédnutím ke stanovám spolku, předseda konstatoval, že VH je s odkazem na čl. 7 odst. 11 stanov spolku usnášeníschopná.
  • Valné hromadě bude předsedat ve smyslu čl. 7 odst. 10 Stanov předseda spolku David Ocetník. průběh valné hromady zaznamená a Libor Nerad.
 2. Zpráva o činnosti
  • Zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce přednesl David Ocetník. V úvodu vyzvedl účast na celostátním setkání slávistů, které se konalo v Klatovech, dále účast na akcích jako Vepřové hody ve Strakonicích, beseda v pivovaru tamtéž, účast na pingpongovém turnaji v Havlíčkově Brodě, nebo účast na bowling v Kutné Hoře apod. Dále pak pravidelná setkání s členy představenstva SK SLAVIA Praha – fotbal a.s. a členy realizačního týmu A mužstva. Byl přednesen seznam akcí, kterých se zástupci spolku zúčastnili.
  • Dále předsedající vyzdvihl účast některých členů při poskytování pomoci jak klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s. a Fotbalovému oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel (dále jen OP).
  • Vzhledem k tomu, že v loňském roce, kdy došlo k zápisu AREA 114 z.s. do spolkového rejstříku byly stanovy spolku v rozporu se stanovami spolku Odboru přátel, byl spolek veden odděleně od OP. V prosinci roku 2016 však došlo k úpravě stanov OP a nebyl tedy již žádný důvod vést spolek AREA 114 z.s. odděleně od OP, požádal předseda výbor OP o zařazení spolku do Odboček. Této žádosti bylo na jednání výboru OP dne 20. 2. 2017 vyhověno. V souladu s tímto jsou navrženy nové stanovy spolku v následujícím jednání VH.
 3. Zpráva o hospodaření
  • Zpráva o hospodaření, ve formě výsledovky k 31. 12. 2016 byla předložena Davidem Ocetníkem. Tato je k nahlédnutí v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do této zprávy bylo možno nahlédnout i během VH.
  • Předseda dal hlasovat o zprávě, resp. jejích schválení valnou hromadou. O tomto návrhu bylo hlasováno a to tak, že pro schválení se vyslovilo 18 z 18 přítomných (nadpoloviční většina přítomných) a zpráva předsedy, tak byla schválena.
  • Kompletní účetní závěrka bude vložena do sbírky listin u Městského soudu v Praze.
 4. Plán činnosti na rok 2017
  • Plán činnosti pro rok 2017 přednesl předseda David Ocetník. Zejména byly zmíněny tři následné akce, které jsou nejdůležitější. Předně výroční schůze odbočky v červenci, zářijový turnaj v malé kopané a lednový AREA CUP v nohejbale. Ještě je v plánu cyklovýlet v okolí Prahy. Tyto akce je potřeba zaštítit a zejména na turnaje fotbal a nohejbal je potřeba zajistit jak personální obsazení tak i finanční zajištění. Stále jsou plánovány setkání s různými zajímavými osobnostmi sportovního a zejména slávistického života.
  • Předseda opětovně požádal ostatní členy o větší zapojení při chodu odbočky, zejména pokud jde o účast na různých akcích jiných odboček.
  • O zprávě bylo hlasováno a zprávu tak, že pro se vylovilo 18 z 25 přítomných (nadpoloviční většina přítomných) zpráva tedy byla přijata.
  • Zvlášť se hlasovalo o pořádání Area Cupu v září 2017 a to tak, že pro se vyslovilo15 přítomných a 3 přítomní se zdrželi hlasování tedy Area Cup v září 2017 se bude pořádat.
 5. Zpráva předsedy spolku o zániku členství
  • Předsedající konstatoval, že předsednictvu spolku bylo oznámeno řádným členem Tomášem Lapčákem ukončení členství ve spolku.
  • Řádný člen Tomáš Lapčák však v rozporu s čl. 9 odst. 13 písm. a) Stanov, neoznámil písemně, že ze spolku vystupuje. S ohledem na tuto skutečnost rozhodlo předsednictvo spolku na jednání konaném dne 14. 2. 2017 o vyloučení člena Tomáše Lapčáka tak, že člen Tomáš Lapčák byl ze spolku vyloučen. Pokud totiž jakýkoliv člen oznámí svoje odstoupení, ale nepředá jej v písemné formě, nemá předsednictvo jinou možnost než členu vyhovět.
  • Vzhledem k tomu, že Tomáš Lapčák je jedním zakládajících členů odbočky a hlavně je potřeba vyzdvihnout, že konkrétně on inicioval vznik odbočky Odboru přátel AREA 114, požádalo ho předsednictvo aby přijal alespoň čestné členství. Pokud se vyjádří pozitivně, předsednictvo mu neprodleně toto členství udělí.
  • Předseda dále podal zprávu o tom, že členství ve spolku zaniklo s odkazem na čl. 9 odst. 13 Martinu Dragounovi, když tento člen neuhradil předepsaný poplatek za členství ani přes písemnou výzvu představenstva v dodatečné lhůtě.
 6. Volba člena předsednictva
  • Ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stanov spolku je předsednictvo spolku pětičlenné. S ohledem na skutečnost, že člen předsednictva Tomáš Lapčák již není členem spolku, když byl ze spolku vyloučen, navrhl předsedající spolku aby na jeho místo byl zvolen řádný člen spolku Ondřej Kreml. O tomto návrhu bylo valnou hromadou hlasováno tak, že z 18 přítomných pro tento návrh hlasovalo 17 (jeden člen se hlasování zdržel) (nadpoloviční většina přítomných) a Ondřej Kreml tak byl zvolen do předsednictva spolku.
 7. Změna stanov spolku
  • Předsedou Davidem Ocetníkem byl přednesen návrh na změnu stanov, tak jak byl popsán v pozvánce na VH a s nímž byli členové seznámeni s předstihem,
  • konkrétně se jedná o:
   • změnu sídla spolku
   • zrušení funkce pokladníka
   • změna členství spolku
  • Předseda dal hlasovat o uvedených návrzích s tímto výsledkem:
   • pro změnu sídla spolku na novou adresu: Slévačská 1108/1c, 198 00 Praha 9 se vyjádřilo 18 z 18 přítomných (dvoutřetinová většina přítomných) a změna stanov byla tedy schválena. Předseda v této souvislosti pověřil člena Libora Nerada, aby změnu provedl i ve spolkovém rejstříku.
   • předseda navrhl zrušení funkce pokladníka spolku ustanovené čl. 8 stanov. Pro tento návrh hlasovalo 18 z 18 přítomných (dvoutřetinová většina přítomných) a návrh byl tedy přijat. Funkce pokladníka spolku byla zrušena
   • předseda spolku s ohledem na princip fungování odboru přátel navrhl, aby spolek dále rozlišoval řádné, individuální a čestné členství, s tím, že všichni členové odboru přátel, kteří požádali o zápis k odbočce Area 114 musí být členem zapsaného spolku. V tomto případě musí individuální člen uhradit poplatek v roční výši 600,- Kč ze kterého spolek 300 Kč poukáže na účet odboru přátel. Pokud člen poplatek neuhradí, nebude přijat a Odboru přátel bude sděleno, že do odbočky nebyl přijat.
 8. Diskuze
  • diskuze o obecných otázkách fungování spolku bez připomínek
 9. Usnesení VH spolku Area 114 z.s.
  • Předseda spolku seznámil přítomné s usnesením, které VH schválila ve znění:
   • VH schválila změnu sídla spolku na novou adresu Slévačská 1108/1c, 198 00 Praha 9
   • VH zvolila členem předsednictva Ondřeje Kremla,
   • VH schválila změnu stanov tak, že byla zrušena funkce pokladníka spolku
   • VH schválila změnu individuálního členství
   • VH schválila plán činnosti spolku na další rok,
   • VH schválila zprávu o hospodaření spolku za rok 2016

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným a navrhl předběžný termín příští valné hromady, a to březen či duben 2018.

Přílohy:           1) Zpráva o hospodaření

                       2) Návrh rozpočtu na rok 2017

                       3) Prezenční listina

Zapsal: Libor Nerad

V Praze dne: 27. 2. 2017

twitterredditpinterestby feather

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..